Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRK DÜNYASINI BEKLEYEN YAKIN TEHLİKE: ŞEKİLCİ DİN ANLAYIŞI ve TARİHİ KÖKENLERİ

IV. ULUSLARARASI TÜRK UYGARLIĞI KONGRESİ, Bishkek, Kyrgyzstan, 23 - 25 November 2023, pp.260-264

KTMÜ ABDÜLKERİM SATUK BUĞRA HAN CAMİİ’NDE BULUNAN YAZILI SÜSLEMELER

IV ULUSLARARASI TÜRK UYGARLIĞI KONGRESİ, Bishkek, Kyrgyzstan, 23 - 25 November 2023, pp.322-344

KIRGIZ ATASÖZLERİNİN AYET ve HADİSLERLE UYUMU

IV ULUSLARARASI TÜRK UYGARLIĞI KONGRESİ, Bishkek, Kyrgyzstan, 23 - 25 November 2023, pp.398-416

"Hz. Peygamber Dönemi Günlük Hayat"

20. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 18 - 22 October 2022, pp.151-154

"İslam’ın İlk Asırlarında Kadınların İlme Katkıları"

20. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 18 October 2022, vol.1, pp.155-157

“Çocuğun Eğitiminde Dinî ve Millî Değerlerin Erken Dönemde Verilmesinin Önemi”

I. Uluslararası “Manas” Eğitim Araştırmaları Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 27 - 29 May 2022, pp.182-191

Satırlardan Tablolara Akseden Resimler: Hilye Rivayetleri ve Hadis Usulü Açısından Durumu

Türk Kültürü, Sanatı ve Edebiyatında Hadisler Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 May 2021, vol.2, pp.87-107

"Râvi Tenkidinde Öznellik Sorunu"

19. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 27 - 29 September 2021, pp.164-169

"İstanbul Sözleşmesi Geleneksel Türk Aile Yapısının Önünde Bir Tehdit mi?"

ULUSLARARASI AİLE ve DEĞERLER SEMPOZYUMU, Bishkek, Kyrgyzstan, 7 - 09 October 2021, pp.104-114

Mimaride Mana ve Ruh: Süslemede Kullanılan Hadisler -Hilye ve Şemâil Rivayetleri Örneği-

Türk Kültürü, Sanatı ve Edebiyatında Hadisler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2021

"Hadis Usulünde Tenkidin Önemi"

19. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 27 - 29 September 2021, pp.170-176

İslâm Medeniyetine Katkıları Bağlamında Ebû Abdullah el-Buhârî’nin (ö. 256/870) Hadis İlmine Getirdiği Yenilikler

Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 October 2018 - 01 January 2019, pp.459-466

Büyük Eğitimci Ahmet Yesevî’nin (ö. 562/1166) Hocası Arslan Ba-ba’nın Dinî Kimliğiyle Alâkalı Rivayetler Üzerine

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018, vol.5, pp.149-162

Pîr-i Türkistan Ahmet Yesevî’nin (ö. 562/1166) Hocası Arslan Baba Bir Sahâbî Olabilir Mi?

VI. ULUSLARARASI ŞEYH ŞABAN-I VELİ YESEVÎLİK SEMPOZYUMU, 23 - 25 November 2018

Balıkesir’in Türk Dünyasına Armağanı: Hasan Basri Çantay (1887-1964) ve Türk Kültürüne Hizmetleri

Türkküm 2018- Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi, Balıkesir, Turkey, 5 - 08 September 2018, pp.211-214

Bir Eğitimci Olarak Rasûlullah

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018, vol.5, pp.139-148

Birlikte Yaşama Hukuku Bağlamında İrtidatla İlgili Hadislerin Yorumu

Dil Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, 8 - 10 November 2018

Kabul Açısından Fâsığın Haberi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018, pp.121-133

İslâm’ın Öngördüğü Çevre Ahlâkının Neresindeyiz?

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018, pp.102-120

Kanuni Dönemi Klasik Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim Anlayışı

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 8 - 12 September 2017

Necmeddin et Tarsûsî (ö.758/1357) ve Hilafetin Kureyşîliği Hadisine Yaklaşımı

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – III Ramazanoğulları Beyliği, 3 - 05 November 2016, pp.383-396

Hadislerin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metnin Sübutunun Zannî Oluşunun Muhtemel Sonuçları

İslam ve Yorum Temel Tartışmalar, İmkanlar ve Sorunlar, 8 - 10 May 2017

Mehmet Feyzî Efendi’de (ö. 1989) Türk-İslâm Sentezi Düşüncesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18 - 20 May 2017

Nasların Doğru Anlaşılması ve Yorumlanmasında Sahabenin Etkisi

Irregular Migration Towards EU and Balkan Countries, 27 - 30 April 2017

Din Anlayışındaki Bilgi Eksikliğinin Pratik Hayattaki Tezahürleri

Third Sarajevo International Conference- Irregular Migration Towards EU and Bal-kan Countries, 27 - 30 April 2017

XVI. Yüzyıl Osmanlısında Bir Müderrisin Kaleminden Eğitim ve Öğretim Esasları

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016, vol.2, pp.91-104

Tıbb ı Nebevî Kavramı Bağlamında Hz Peygamberin Öğretilerinde Vakit Vurgusu

5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Türkistan, KAZAKİSTAN, 13 - 15 April 2016, vol.2, pp.353-363

Millî Mücadele Kahramanlarından Hasan Basri Çantay'da (1887/1964) Dinî ve Millî Şuur

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Bakü, AZERBAYCAN, 28 - 31 October 2015, pp.59-68

Resûl-i Ekrem'den Mükemmel Eğitim Uygulamaları

Öğder (Öğretmenler Derneği) Adana 2. İl Eğitim Şurası, Turkey, 27 December 2015

Hz. Peygamber'in Öğretilerinde Vakit Vurgusu ve Müslüman Bireyin Zamanla İmtihanı

Adana 2015 Uluslararası İslam&Tıp -Tıbb-ı Nebevi- Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, Adana, Turkey, 7 - 09 October 2015

"İslâm Garip Başladı" Hadisine Orijinal Bir Bakış Açısı Getiren Mehmet Feyzî Efendi'nin Peygamberlik ve Sünnet Anlayışı

II. Uluslarası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu-Kastamonu'nun Manevi Mimarları, 4 - 06 May 2014, vol.1, pp.89-123

Türk İslâm Davasının Büyük Mütefekkiri Mehmet Feyzî Efendi (ö. 1989) ve Türk Dünyasına Birlik Reçetesi: "İslâmiyet Ruhumuz, Türklük Bedenimizdir"

Uluslararası Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi Gönül Sultanları Buluşması, Eskişehir, 26 - 28 May 2014, vol.2, pp.669-696

Türkiye'de İlâhiyat ve Dengi Lisans Programlarında Okutulan Hadis Dersleri ve Müfredatları

III. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı, Adana, Turkey, 24 - 26 October 2014

Bir Mücadele Adamı Hasan Basri Çantay'daki Vatan Sevgisinin Kur'ânî ve Nebevî Temelleri

Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, Turkey, 19 - 21 September 2014

Türk İslâm Mimarisinde Kullanılan Hadislerin Sıhhat Açısından Değeri

I. Uluslar arası Hadis İhtisas Sempozyumu, Yakındoğu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 27 - 28 April 2012, pp.190-251

Kur an daki Fısk Fâsık Kavramı ve Tarihsel Dönüşüm Serüveni

2. Uluslararası Kur'an'ı Yeniden Düşünme -Kur'an Kavramları- Sempozyumu, 10 - 11 May 2014

İstanbul Sufi Mehmed Paşa Dârülhadisi Müderrisi / Süleymaniye Camii'nin İlk Vaizi Muharrem Efendi (ö. 983/1575) ve "Ta'lîmü'l-Müte'allim li Terğîbi Tâlibi'l- İlm" Adlı Eseri

Anadolu’nun İslâmlaşma Sürecinde Dâru’l-Hadisler Sempozyumu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), Turkey, 8 - 09 September 2012, pp.221-238

Türk İslâm Mimarisinde Yazılı Süsleme ve Hadis Kullanımı

1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu (Diyanet İşleri Başkanlığı- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Turkey, 2 - 05 October 2012, pp.203-228

Hz Peygamber in Dini Mimariye Nakşedilen Sözlerinin Bölge Halkına Verdiği Mesajlar Edirne Balkanlar Genel Mukayesesi

Uluslar arası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed (s.a.v.) Sempozyumu-Ortaasya-Kafkasya-Balkanlar- (Sakarya Üniversitesi), 7 - 08 March 2009, vol.2, pp.297-332

Books & Book Chapters

Cibril Hadisi ve İslam Düşüncesine Yansımaları (2. Baskı)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2023

"Hanefî-Mâtürîdîliğin Hadis ve Sünnet Anlayışı"

in: İslam'ın Hanefî-Mâtürîdî Yorumu (Bölüm adı: "Hanefî-Mâtürîdîliğin Hadis ve Sünnet Anlayışı"), Polat Kemal, Karagöz Nail, Editor, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, pp.107-144, 2022

"Ehl-i Sünnet’in Hadis Anlayışı"

in: Ehl-i Sünnet (Bölüm adı: "Ehl-i Sünnetin Hadis Anlayışı"), Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aykaç, Editor, Ensar Yayınları, İstanbul, pp.277-322, 2020

Akademik Hadis Araştırmaları I

Emin Yayınları, Bursa, 2016

Metrics

Publication

83

Project

8

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals