Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A Type of Clothing Characterized by Formal Qualities: Yarlık

MILLI FOLKLOR: INTERNATIONAL AND QUARTERLY JOURNAL OF FOLKLORE, vol.129, pp.192-203, 2021 (AHCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Awareness Of Female Consumers Towards Color Element In Clothing And Evaluation Of Their Purchasing Behaviors

International Social Sciences Studies Journal, vol.8, no.95, pp.565-575, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Tur Bisikletiçileri İçin Fonksiyonel Yelek Kavramsal Tasarım Süreci

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), vol.7, no.1, pp.185-202, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

PANDEMİ SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN GİYSİLERİNİ KULLANMA VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.7, pp.1222-1236, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

An example of an iterative process in upcycled clothing design: Unused neckties and upholstery scraps

The Research Journal of the Costume Culture, vol.28, no.6, pp.890-911, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Nitel Deneyleme İle Bir Tasarım Çözümlemesi: Balmaın Örneği

International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.72, pp.4653-4662, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Karşı Cinsle Özdeşleşmiş Giysileri Giyinme: Cross-Dressing Üzerine Bir Analiz

ASOS Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.106, pp.299-317, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Artıstıc Studies on Desıgn Development wıth Fabrıc Scrapsın the Context of Sustaınable Fashıon

The Research Journal of the Costume Culture, vol.27, no.6, pp.654-665, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Dar Gelirli Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları ve Giysilere İlişkin Görüşleri

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.11, no.44, pp.381-390, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Tasarımda Sürdürülebilirliğe Yönelik Tasarımcı Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.99, pp.26-39, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Modanın Beslendiği Oryantalist Öğeler: 1910-1920 Yılları Vogue Dergi Kapakları Örneği

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)-Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRS), vol.6, no.10, pp.1-15, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İzmit Balkan Kültür Evinde Sergilenen Bulgaristan Göçmeni Kadın Halk Giyim Kuşamı

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.8, no.59, pp.932-942, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

19. YÜZYIL KADIN GİYSİLERİNİN KOL FORMU AÇISINDAN İNCELENMESİ- EXAMINATION OF 19TH CENTURY WOMEN’xxS CLOTHING IN TERMS OF SLEEVE FORM

AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ -ASEAD, vol.6, no.3, pp.238-251, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE KADINLARIN ŞALVAR KULLANIMININKÜLTÜREL VE FONKSİYONEL DEĞERLER AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyatve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.15, pp.111-126, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Moda Tasarımı Çıktılarının Kültürel Değerler İle BeslenmesineYönelik Tasarımcı Yaklaşımları

Researcher:Social Science Studies, vol.6, no.4, pp.109-117, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A PERIOD ANALYSIS ON VALUES SHAPED BY CULTURE: TURKISH AND ARMENIAN WOMEN’xxS CLOTHING

European Scientific Journal November 2018 edition, vol.14, no.32, pp.131-153, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

TASARIMCILARIN KULLANICI ERKEZLİ TASARIM YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

ASOS Journal-Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.79, pp.313-325, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

TASARIMCI PERSPEKTİFİNDEN HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDE TASARIM VE TASARIMCI

Turkish Studies, vol.13, no.18, pp.911-926, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

TASARIMIN 3N’Sİ: NE - NEDEN – NASIL?

Çorum Sanayi Odası Dergisi, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dress Culture-Related Adaptation Problems Faced by Turkish Women Living Abroad

European Scientific Journal, vol.13, no.5, pp.15-31, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

JEAN PATOU: THE MAN WHO SHAPED SPORTSWEAR

Sport and Society, vol.17, pp.105-114, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Politik Olayların Kadın Modasına Tematik Yansımaları Üzerine Bir Analiz

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.29, pp.349-366, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

A Study of Clothing Purchasing Behavior By Gender with Respect to Fashion and Brand Awareness

ESJ European Scientific Journal, vol.12, no.7, pp.234-248, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Halk Giyim Kuşamının Yok Olmasına İlişkin Nedenler Ve Koruma Altına Alınması Gerekliliğinin 5n1k Yöntemi İle Analizi

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.2, pp.755-778, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Yoğunlaşma Çerçevesinde Türk Tekstil Ve Hazır Giyim Sektörünün Değerlendirilmesi

Tukısh Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Journal of Turkish Studies, vol.11, no.18, pp.135-146, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Denizli İli Gelin Giyim Kuşamının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, vol.11, no.8, pp.247-270, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Halk Giyiminde Kullanılan Süslemelere Tipolojik Bir Yaklaşım

İDİL Sanat ve Dil Dergisi, vol.5, no.19, pp.237-262, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Uşak İli Omurca Yöresi Geleneksel Gelin Giyiminin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, no.27, pp.39-55, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Yöresel Dokumaları Güncel Tasarımlarda Yorumlamak Kargı Bezi Örneği

ASOS The Journal of Academic Social Science, vol.3, no.9, pp.125-133, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Yitirilen Kültürel Değerler Giresun İli Yöresel Gelin Giysileri

Türk&İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.2, pp.84-95, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

KIYAFETNAMELER VE RALAMB IN KIYAFET ALBÜMÜN DEKİ 17 YÜZYIL OSMANLI TOPLUMU GİYSİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.11, pp.371-394, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Eskişehir İli Geleneksel Kadın Şalvarları

Arış, no.10, pp.26-33, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Kıyafetnameler Ve Ralamb ın Kıyafet Albümün deki 17 Yüzyıl Osmanlı Toplumu Giysi Özelliklerinin İncelenmesi

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.11, pp.371-394, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

An Evaluation of Consumer Tendencies Towards Hedonistic Shopping for Clothes

International Association of Social Science Research - IASSR European Journal of Research on Education, pp.54-64, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

An Evaluatıon Of Consumer Tendencıes Towards Hedonıstıc Shoppıng For Clothes

European Journal of Research on Education, pp.54-64, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Kullanılmayan Giysilerin Değerlendirilmesinde Çalışan Kadınların Ekolojik Yaklaşımları

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.27, pp.159-169, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Kostüm Tasarımcılarının Tasarım Sürecinde Karşılaştıkları Problemler

e-Journal of New World Sciences Academy-Newwsa, vol.6, no.2, pp.53-65, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Kostüm Tasarımcılarının Tasarım Sürecinde Karşılaştıkları Problemler The Problems of Costume Designers at Design Process

NWSA e-Journal of New World Scıences Academi (Uluslar arası Hakemli E-Dergi),, vol.6, no.1, pp.53-65, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Kanunlarında Giyim Kuşam Yasakları

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, no.10, pp.31-50, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Güzellik Yarışmalarının Türkiye deki Moda Bilincinin Oluşumuna Etkileri

ACTA TURCICA Online Thematic Journal of Turkic Studies, no.1, pp.262-288, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Gençlerin Dinledikleri Müzik Türlerinin Giyim Tarzlarına Etkisi

e-Journal of New World Sciences Academy - Newwsa, vol.5, no.2, pp.37-49, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

18 Ve 19 Yüzyıl Osmanlı Erkek Modası

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, no.7, pp.63-81, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Geleneksel Giyim Öğelerinin Esin Kaynağı Olarak Giysi Tasarımına Katkıları

e-Journal of New World Sciences Academy - Newwsa, vol.4, no.3, pp.88-103, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Giysi Tasarımında Yaratıcılık

e-Journal of New World Sciences Academy - Newwsa, vol.4, no.1, pp.33-44, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Çalışan Kadınların Giysi Seçimleri ve Renk Tercihleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi - esosder, vol.7, no.24, pp.171-200, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Hizmet Sektöründe Kullanılan Giysilere Ergonomik Bir Yaklaşım Uçak Hostes Üniformaları Örneği

Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.4, pp.91-102, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Halk Oyunları Giysilerinde Modernlik ve Geleneksellik

Kuşak Aylık Folklor Magazin Dergisi,, pp.30-32, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Design for Health and Wellbeing: Innovative Medical Garment Design

7th Meeting of Research in Music, Arts and Design (EIMAD), Castelo Branco, Portugal, 14 - 15 May 2020, vol.9, pp.343-353 Sustainable Development identifier

Genç Kızların Kişisel İmajlarında Giyim Tarzı ve Değerler İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

24 Kasım Başöğretmen Uluslararası Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.153-164

Gelenekli Halk Giyim Kuşamında Yozlaşmaya Yönelik Bazı Tespitler

24 Kasım Başöğretmen Uluslararası Eğitim, ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.165-175

Türk Halk Giysilerinin Biçimlendirilmesinde Tasarrufa Yönelik Terzilik Uygulamaları, 4-6 Ekim Ankara,

Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.223-235

1910- 1920 Yılları Arasında Moda Dergilerinin Kapaklarındaki Doğu Kültürü Özneleri

Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.203-212

Türk Halk Giysilerinin Biçimlendirilmesinde Tasarrufa Yönelik Terzilik Uygulamaları

Uluslararası Ankara Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.223-235

GİYİM SEKTÖRÜ ÜRETİM ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK KAPSÜL KOLEKSİYON ÖRNEĞİ

INFAD3. ULUSLARARASI MODA SANAT TASARIM KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 04 December 2018, pp.11-23

Giresun Halkının Gelin Giysilerinde Yöresellik ve Modernlik Kavramlarına Yaklaşımları

3. ULUSLARARASI FELSEFE EĞİTİM SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, Giresun, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.1014-1024

MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL MOTİFLERDEN ESİNLENME DURUMLARI: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

3. ULUSLARARASI FELSEFE EĞİTİM SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, Giresun, Turkey, 10 - 13 October 2018

HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDEKİ TASARIMCILARIN KULLANICI ODAKLI YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.280-293

SİMMEL VE VEBLEN PERSPEKTİFİNDEN MODANIN SOSYAL BOYUTU

2. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.159-164

Kent Marka İmajı Oluşturmada Disiplinlerarası İşbirliği ve Yerel Yönetimlerin Rolü: Etimesgut Örneği

ULUSLARARASI TARİHTE ETİMESGUT SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018, pp.448-467

Adıyaman Yöresi Kadın Baş Bağlama Kültürü

2. Uluslararası Sanat Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 20 April 2018, pp.86

Preziosi Resimlerinde Osmanlı Gezici Esnaflarının Giyim Kuşamı: Tablalı Satıcılar

VIII. Internatıonal Turkıc Art, Hıstory And Folklore Congress / Art Actıvıtıes, Konya, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.469-476

Uşak İli Kadın Giyim-Kuşamında Kullanılan Başlıkların Biçim ve İşlev Bağlamında İncelenmesi

IX. Uluslararası Türk Sanatı Tarihi ve Folkloru Kongresi, İzmir, Turkey, 28 - 29 September 2017, pp.143-152

İç Anadolu Bölgesi Kadın Halk Giyiminde Kullanılan Göynekler

VIII. Internatıonal Turkıc Art, Hıstory And Folklore Congress / Art Actıvıtıes, Konya, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.549-558

Tasarım Ve Üretim Bağlamında Eski Ve Yeninin Karşılaştırmalı Analizi: Ege Bölgesi Kadın Giyim-Kuşamı Örneği,

I. Uluslararası Sanat Tasarım ve Moda kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017, pp.424-437

Tasarımın 3N’si: Ne - Neden – Nasıl?

I. Uluslararası Sanat Tasarım ve Moda kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017

Avrupa’da Türk Kültürü İzlerinin Giyim Kuşam Açısından İncelenmesi

I. Uluslararası Sanat Tasarım ve Moda kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017, pp.9-20

Tarihi Dizilerdeki Kostümlerin Aslına Uygunluğu Üzerine Bir Örnek Olay Analizi: Muhteşem Yüzyıl Dizisindeki Hürrem Sultan Kostümleri

II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 29 April - 01 May 2017, pp.170-179

Ege Bölgesi Kadın Göyneklerinin Biçimsel ve Anlamsal Açıdan İncelenmesi

9. Milletlerarası Türk Kültürü Kongresi, Ordu, Turkey, 20 - 23 November 2017

On Ergonomic Perception

AHFE 2017 International Conference on Physical Ergonomics and Human Factors, California, United States Of America, 17 - 21 July 2017, vol.602, pp.403-410

Ege Bölgesi Kadın Halk Giyim-Kuşamında Kullanılan Entariler: Tipolojik Bir Analiz

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.725-741

İç Anadolu Bölgesi Halk Giyim Kuşamında Kullanılan Kadın Entarileri

IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu /Kazan, Ankara/Kazan, Turkey, 29 September - 01 October 2016, pp.327-337

Reflection of Socio Cultural Experiences of Fashion Design Students to Their Collections

X Internatıonal Fashıon Conference, Pamplona, Spain, 20 - 21 April 2016, pp.81-94

Naylon Çorap ve Eşarp Modasının Türk Kültürüne Yansımaları 1920 1960

VI. Internatıonal Turkıc Art, Hıstory And Folklore Congress / Art Actıvıtıes, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

Naylon Çorap Modasının Türk Kültürüne Yansımaları 1920 1960

VI. Internatıonal Turkıc Art, Hıstory And Folklore Congress / Art Actıvıtıes, 12 - 14 May 2016

İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Tahtacı Alevileri Kadın Giysileri

4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri, Turkey, 3 - 05 November 2016

Geleneksel Gelin Başı Süslemelerinde Yöresel Bağlamda Benzerlik Ve Farklılıklar Uşak İli Örneği

VI. Internatıonal Turkıc Art, Hıstory And Folklore Congress / Art Actıvıtıes, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

Türk Halk Giyim Kuşamında Kullanılan Önlüklerin Sembolik ve Fonksiyonel Değerler Açısından İncelenmesi

VI. Internatıonal Turkıc Art, Hıstory And Folklore Congress / Art Actıvıtıes, 12 - 14 May 2016

Fashıon Desıgn Educatıon In Terms Of The Contrıbutıon to The Workforce

IIER International Conference, Rio de Janeiro, Brazil, 29 - 30 November 2016, pp.17-24

Spor Giyime Yön Veren Tasarımcı Jean Patou

Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi UBSFTK, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016

Tire Yöresel Kadın Alt Beden Giysilerinin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmes

Tire araştırmaları Sempozyumu, İZMİR/ TİRE, Turkey, 12 - 13 March 2015

A Research on Ergonomic Approaches of Apparel Designers

AHFE 2016 International Conference on Ergonomics in Design, Florida, United States Of America, 27 - 31 July 2016, pp.323-335

KÜLTÜREL BİR KODLAMA ÖRNEĞİ AFYONKARAHİSAR BAŞ BAĞLAMA BİÇİMLERİ

2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi-, HATAY/PAYAS, Turkey, 5 - 10 May 2016, pp.271-281

16 ve 17 Yüzyıl Osmanlı Sarayında Kullanılan Giysilerdeki Bezemeler

Türkiye peyzajları I. Ulusal Konferansı (I. Ulusal PEMKON Konferansı) - Türk Bahçeleri, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2016, pp.104-118

Uşak Gelin Giyim Kuşamından Kültürel Bir Değer Gelin Zıbını

Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu, Aydın, Turkey, 12 - 14 May 2016

Adıyaman Yöresi Kadın Halk Giyim Kuşam Kültürü

2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay-Payas, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.16-31

Bursa Osmangazi Halk Giyim Kuşamında Kullanılan Şalvarlar

2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 5 - 07 May 2016, pp.110-125

Türk Halk Giyiminde Kadın Entarilerinin Kapama Özellikleri

IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi Ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 14 - 16 May 2015

Türk Halk Giyiminde Kullanılan Kolsuz Kadın Üstlükleri

IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi Ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 14 - 16 May 2015

Eskişehirde Yaşatılmaya Çalışılan Kültürel Bir Miras Sarka

VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı Ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 14 - 17 May 2014

Ege Bölgesi Kadın Halk Giyiminde Kullanılan Kemerler ve Sembolize Ettiği Anlamlar

III. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara/ Kazan, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.557-566

Bölgesel Halk Giyim Kuşamının Öneminin Yitirilme Nedenleri Ve Koruma Altına Alınması Gerekliliğine İlişkin Öneriler

Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 September - 20 May 2014

Tüketicilerin Hedonik Giysi Alışverişine Eğilimlerinin Değerlendirilmesi

European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2013

Hazır Giyim Sektöründe Çalışan Tasarımcılardan Beklenen Özelliklerin Belirlenmesi

Eğitimden İstihdama Geçişte Gençlerin Desteklenmesi Projesi Mesleki Eğitim Ve Genç İstihdamı Ulusal Sempozyumu, Amasya, Turkey, 22 - 23 September 2011, pp.113-119

Kültürlerarası Etkileşimde Giyim Kuşam

38. ICANAS Uluslararası Asya Ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10 - 15 September 2007, vol.2, pp.793-808

Toplumsal Statü Açısından Kadının Giysi Tercihlerini Etkileyen Etmenler

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, pp.742-751

Üniversite Öğrencilerinin Ergonomik Yaklaşımların Farkında Olma Durumları

14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 01 November 2008, pp.338-345

Books & Book Chapters

Postmodernist Modada Eklektisizm ve Sembolik Tasarım Değerine Yansımaları

in: Sosyal Bilimler Araştırmaları I, Mitat KANDEMİR, Tekin BAYRAK, Özgül YİĞİT, Editor, PALET YAYINCILIK, Konya, pp.167-182, 2021

Halk Giysilerinin Kimlik Belirleyici Bir Özelliği: Benzersizlik Kavramı Üzerine Tespitler

in: Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatının Dünü Bugünü, Mithat KANDEMİR, Yasemin KOPARAN, Onurcan ERDAL, Cem KARAKIZ, Editor, Palet yayınları, Şelale Ofset, Konya, pp.28-41, 2020

Türk Halk Giysilerinin Temel Biçimlerinin OluşturulmasındaKumaş Özelliklerinin Etkisi

in: Orta Asyadan Anadoluya TürkSanatlarının Dünü Bugünü, Mitat KANDEMİR, Yasemin KOPARAN, Onurcan ERDAL, Cem KARAKIZ, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.434-457, 2020

Halk Giysilerinin Kimlik Belirleyici Bir Özelliği: Benzersizlik Kavramı Üzerine Tespitler

in: Orta Asyadan Anadoluya Türk Sanatlarının Dünü Bugünü, Mitat KANDEMİR, Yasemin KOPARAN, Onurcan ERDAL, Cem KARAKIZ, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.28, 2020

Türk Halk Giysilerinin Temel Biçimlerinin Oluşturulmasında Kumaş Özelliklerinin Etkisi

in: Orta Asyadan Anadolu’xxya Türk Sanatının Dünü Bugünü, Mithat KANDEMİR, Yasemin KOPARAN, Onurcan ERDAL, Cem KARAKIZ, Editor, Palet Yayınları, Şelale Ofset, Konya, pp.434-457, 2020

GİYİM KUŞAM

in: TÜRK DÜNYASINDA ORTAK KÜLTÜREL DEĞERLER -ORTAK MİRAS, Nebi Özdemir, Editor, Popüler Akademi, Ankara, pp.137-168, 2017

Türk Topluluklarının Giyim Kuşam Kültüründe Ortak Değerler

in: Türk Dünyasında Ortak Kültürel Değerler Ortak Miras,, Nebi ÖZDEMİR, Editor, Popüler Akademi, Ankara, pp.137-168, 2017

TÜRK TOPLULUKLARININ GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜNDE ORTAK DEĞERLER

in: Türk Kültüründe Ortak Miras, Nebi Özdemir, Editor, Popüler Yayıncılık, Ankara, pp.137-168, 2017

Evlilik / Türk Kültüründe Gelin ve Damat (Güvey) Giyimi

in: Aile Yazıları 8, Saim Sakaoğlu, Mehmet Aça, Pervin Ergun, Editor, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü/ Başak Matbaacılık, Ankara, pp.93-123, 2016

Evlilik; “Türk Kültüründe Gelin ve Damat (Güvey) Giyimi”

in: Aile Yazıları 8, Saim Sakağlu, Mehmet Akça, Pervin Ergun, Editor, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı / Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlügü, Başak Matbaacılık, Ankara, pp.93-123, 2015

“Geleneksellikten Modernliğe Geçiş Sürecinde Giyim Anlayışının Değişimi”,

in: Prof Dr Taciser Onuk a Armağan, , Editor, BRC Basım, Ankara, pp.242-252, 2007