Publications & Works

Articles Published in Other Journals

18. Yüzyıl Dîvânlarında Çeşme Tarihleri

Journal of Turkish Studies , vol.8, no.13, pp.1303-1315, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yunus Emre’nin Çıkdum Erik Dalına Matla’ıyla Başlayan Şiirine Yazılan İki Şerhin Mukayesesi

İSLARA Uluslararası İslam Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 12 February 2022, pp.67-86

Mustafa Fevzî’nin Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-seniyye İsimli Eserine Dair

Uluslararası Ankara Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2021, pp.101-127

Çorlulu Esad Efendi ve Eserleri Üzerine Notlar

Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağda Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 April 2019, pp.621-643

20. Asırda Yazılmış Tasavvufî Bir Mesnevî: Mustafâ Fevzî ve Mîzânü’l-‘İrfân’ı

Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences-2, Ankara, Turkey, 1 - 03 February 2019, pp.33-52

Tekirdağlı Âlim ve Şâirlerin İslamî Türk Edebiyatına Katkıları

Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences-2, Ankara, Turkey, 1 - 03 February 2019, pp.53-75

Hayretî, Usûlî ve Hayâlî Divanlarında Yer Adları ve Balkanlar

III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 May 2012, vol.2, pp.225-233

Diyarbekirli Sa'îd Paşa'nın Mîzânü'l-Edeb İsimli Belâgat Kitabına Dâir

III. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 March 2009, vol.1, pp.215-222

18. Yüzyıl Dîvânlarında Çeşme Tarihleri

V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına) (Uluslararası), Mardin Artuklu Üniversitesi., 16 - 18 October 2009

Books & Book Chapters

Zikr-i Na’t yahut Şefâatnâme

in: Töreli Türk Edebiyâtı Çalışmaları-1 Su Kasîdesi (Şerh-Tahlil), Abdülkadir Dağlar, Erhan Çapraz, Ertuğrul Karakuş, Editor, DBY Yayınları, İstanbul, pp.413-421, 2023

Su Kasîdesi Şerhi

İksad Yayınevi, Ankara, 2022

Akrep ve Klâsik Türk Edebiyatı'ndaki Bazı Yansımaları

in: Akrepler Yaşayan Fosiller, Hüseyin Arıkan, Eren Akçiçek, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.111-126, 2022

Belagat ve Edebi Sanatlar

in: Türk İslam Edebiyatı, , Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.53-95, 2020

Klâsik Türk Şiirinde Bir Garip Kuş: Serçe / Güncişk / Usfûr

in: Kuş Dili - Dilde, Edebiyatta ve Sanatta Kuşlar, Emine Gürsoy Naskali, Ayşe Şeker, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.234-257, 2017

Metrics

Publication

33