Yönetici Desteğinin Ona Duyulan Duygusal Güven Üzerindeki Etkisi: Bilişsel Güvenin Aracılık Rolü


Creative Commons License

Taş A., Özkara Z. U., Aydıntan B.

Journal of Yasar University, vol.16, no.61, pp.147-169, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 61
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.19168/jyasar.779352
  • Journal Name: Journal of Yasar University
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.147-169
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

The Effect of Supervisor Support on Affect-Based Trust in Him/Her: The Mediating Role of Coginition-Based Trust

This study has investigated the mediating effect of employees’ cognition-based trust in their immediate supervisors in the relationship between perceived supervisor support and employees’ affect-based trust in these supervisors. Dataset of the study consists of total 210 questionnaires gathered from 109 academic and 101 administrative staff at a state university in eastern Turkey. Data input of the research has been done with SPSS 24 software, and afterwards data obtained has been analyzed through SPSS 24 and AMOS 24 softwares. “Overall confirmatory factor”, “internal consistency (Cronbach Alpha)”, “Pearson correlation”, “first/second structural equation modeling” and “Sobel test” analyzes in interactive environment have been performed in this study. According to the analysis results in terms of participants in this study, perceived supervisor support directly affects employees’ cognition-based trust in their immediate supervisors in a significant and positive way. And then, cognition-based trust has a direct, significant and positive effect on employees’ affect-based trust in these supervisors. In addition, perceived supervisor support affects employees’ affect-based trust in their immediate supervisors both directly and indirectly through the cognition-based trust in a significant and positive way. Therefore, cognition-based trust has a partial mediating role in the mechanism established within the scope of the study. In this study, it is concluded that it is possible to increase the benefit of trust to the organization and thus to contribute to the organization through the enhancing effects of an increment in the level of perceived supervisor support on the levels of cognition- and affect-based trust in supervisors.

Keywords: Perceived Supervisor Support, Cognition-based Trust, Affect-based Trust, Social Exchange Theory

Çalışma çerçevesinde; algılanan yönetici desteğiyle çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları duygusal güven arasındaki ilişkide çalışanların bu yöneticilerine duydukları bilişsel güvenin aracılık etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın veri seti; Türkiye’nin doğusundaki bir devlet üniversitesinde görev yapmakta olan 109’u akademik ve 101’i idari çalışanlardan toplanan 210 anketten meydana gelmektedir. Araştırmanın veri girişi için SPSS 24 programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 24 ve AMOS 24 programlarıyla analiz edilmiştir. Bu çalışmada; “bütün bir yapıda doğrulayıcı faktör”, “iç tutarlılık (Cronbach Alpha)”, “Pearson korelasyon”, “birinci/ikinci yapısal eşitlik modellemesi” ve interaktif ortamda “Sobel testi” analizleri yapılmıştır. Çalışmaya katılanlar bakımından analiz sonuçlarına göre; algılanan yönetici desteği çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları bilişsel güveni, bilişsel güven de çalışanların bu yöneticilerine duydukları duygusal güveni anlamlı ve pozitif bir şekilde doğrudan etkilemektedir. Ayrıca algılanan yönetici desteği çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları duygusal güveni hem doğrudan hem de bilişsel güven üzerinden dolaylı olarak anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. O halde; çalışma kapsamında kurulan mekanizmada, bilişsel güven kısmi aracılık rolüne sahiptir. Bu çalışmada; algılanan yönetici desteği düzeyindeki artışın yöneticiye duyulan bilişsel ve duygusal güven düzeyleri üzerindeki yükseltici etkileri yoluyla güvenin örgüt üzerindeki olumlu etkilerini arttırmanın ve böylece örgüte katkı sağlamanın mümkün olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Algılanan Yönetici Desteği, Bilişsel Güven, Duygusal Güven, Sosyal Değişim Kuramı