Ekstralingvistiçeskaya i Tekstovaya Obuslovlennost’xx Slovesnıh Kompleksov


ÖZER Z. B.

Russkiy Yazık i Kul’xxtura (İzuçeniye i Prepodavaniye), Moskova RUDN, Russia, 28 - 30 November 2000, pp.5-6

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Moskova RUDN
  • Country: Russia
  • Page Numbers: pp.5-6
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: No