Elektronik Liderliğin Temel Boyutu: Sanal Teknoloji Yeterliğinin Yöneticiye Duyulan Güvene Etkileri (The Basic Dimension of Electronic Leadership: Effects of Virtual Technology Competence on Trust in Supervisor)


Creative Commons License

Taş A., Özkara Z. U., Aydıntan B.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.3, pp.2879-2894, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Basic Dimension of Electronic Leadership: Effects of Virtual Technology Competence on Trust in Supervisor

Purpose – The main purpose of this study is to research the mediating effect of employees’ cognition-based trust in their immediate supervisors in the relationship between supervisors’ virtual technology competence and employees’ affect-based trust in their supervisors.

Design/methodology/approach – Dataset of the study consists of total 162 questionnaires gathered from 126 academic and 36 administrative staff at a faculty and college of a state university in Ankara. Data input and analyses were done with SPSS software. Validity, reliability, Pearson correlation, hierarchical regression, and Sobel test analyses were employed in this study.

Findings – According to the analysis results of the study, supervisors’ virtual technology competence directly affects employees’ cognition-based trust in their immediate supervisors in a significant and positive way. And then, cognition-based trust has a direct, significant and positive effect on employees’ affect-based trust in these supervisors. Also, supervisors’ virtual technology competence indirectly affects employees’ affect-based trust in their immediate supervisors only through “cognition-based trust” in a significant and positive way. In other words, cognition-based trust has been a full mediating variable in the established mechanism.

Discussion – In this study, answer is sought for the question of “is it possible to increase the benefit of trust to the organization and thus to contribute to the organization through the enhancing effects of an increment in supervisors’ level of virtual technology compece on the levels of cognition- and affect-based trust in these supervisors?”. According to the research results, it is possible to contribute to the organization thanks to the mechanism established in this study.

Keywords:

Electronic leadership

Virtual technology competence

Affect-based trust

Cognition-based trust

Amaç – Bu araştırmanın temel amacı; yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği ile çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları duygusal güven arasındaki ilişkide çalışanların bu yöneticilerine duydukları bilişsel güvenin aracılık etkisini araştırmaktır.

Yöntem – Araştırmanın veri seti; Ankara’daki bir devlet üniversitesinin bir fakülte ve yüksekokulundaki 126’sı akademik ve 36’sı idari personelden elde edilen toplam 162 anketten oluşmaktadır. Veri girişi ve analizleri SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada geçerlilik, güvenilirlik, Pearson korelasyon, hiyerarşik regresyon ve Sobel testi analizleri gerçekleştirilmiştir.

Bulgular – Çalışmanın analiz sonuçlarına göre; yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları bilişsel güveni, bilişsel güven de çalışanların bu yöneticilerine duydukları duygusal güveni anlamlı ve pozitif bir şekilde doğrudan etkilemektedir. Ayrıca yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği çalışanların bir üst yöneticilerine duydukları duygusal güveni sadece bilişsel güven üzerinden dolaylı olarak anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. Başka bir deyişle, kurulan bu mekanizmada bilişsel güven tam aracı değişkendir.

Tartışma – Çalışma kapsamında; “yöneticilerin sanal teknoloji yeterliği düzeyindeki artışın bu yöneticilere duyulan bilişsel ve duygusal güven düzeyleri üzerindeki yükseltici etkileri yoluyla güvenin örgüte sağladığı faydayı arttırmak ve böylece örgüte katkı sağlamak mümkün müdür?” sorusuna cevap aranmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; bu çalışmada kurulan mekanizma sayesinde örgüte katkı sağlamak mümkündür.

Anahtar Kelimeler:

Elektronik liderlik

Sanal teknoloji yeterliği

Duygusal güven

Bilişsel güven