Multiple Streams Framework in Public Policy Making


Creative Commons License

Çelik F.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.24, no.3, pp.1493-1516, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Public policies defined as what government does or not, may date back the early public policy documents. During the Second World War, scientific research became common in public policy. Using scientific methods have turned policy documents into policy analysis. Spreading policy research requires separating policy process into various steps like policy making, policy implementation, and policy analysis. There are some traditional policy-making models like rationalism (choosing the most beneficial), incrementalism (building new on the old), institutionalism (policy based on the institutional agenda), elite theory (policymaking by the power elite), public choice theory (personal or group interest-based policy). Kingdon used garbage can decision-making model (ambiguities in organizational anarchy) which is separated from traditional model in his field studies, and he put forward the multiple stream framework. According to the multiple stream framework, there are three main streams; problems, policies, politics. Policy entrepreneurs in another actor of the process who opens policy window. Unconventional things are accepted as problems in these streams. In the policy stream, the first primeval soup develops the first policy draft, in political streams making investigations about opportunities, and then the policy window opens with the involvement of the policy entrepreneur in the process. The policy entrepreneur is the person who brings these streams together and opens the policy window. Kingdon handles these streams independently from each other. In the ideal case, all of these streams are expected to be together, but empirical studies also show that not all streams are always turned on.

Devletin yaptığı ve yapmadığı şey olarak tanımlanan kamu politikaları tarihten günümüze kamu politikaları belgeleri ismiyle başlayıp, İkinci Dünya Savaşı sürecinde yöneylem araştırmaları kullanımının yaygınlaşması, istatistik ve matematiğin de politika yapımı süreçlerine dahil edilmesiyle beraber klasik politika belgelerinden bir adım öteye geçmiş ve kamu politikası analizi ortaya çıkmıştır. Akabinde de kamu politikaları yapımı, uygulaması ve analizine ilişkin çalışmalar ortaya çıkmıştır. Günümüzde kamu politikaları üretimi, uygulaması ve değerlendirilmesi ayrı bir analiz süreci olarak incelenmektedir. Geleneksel olarak kamu politikalarının yapımında rasyonel yaklaşım (en faydalı olanı seçme), artırımcılık yaklaşımı (eskinin üzerine bina etme), kurumsal yaklaşım (kurumsal gündeme dayalı politika), elit teorisi (seçkinlerin politika üretmesi), kamu tercihi teorisi (kişisel faydanın ön plana çıkması) gibi modeller bulunmaktadır. Kingdon, gelenekselden modelden ayrılan çöp kutusu modelini (örgütsel anarşi içerisindeki belirsizlikler) kullanarak yaptığı saha çalışmalarının neticesinde çoklu akımlar çerçevesini ortaya atmıştır. Çoklu akımlar çerçevesi sorun, politika ve siyaset olmak üzere üç akımdan oluşur. Çoklu akımlar çerçevesine göre mevcut soruna ilişkin ilk ilkel siyasa topluluğundan müteşekkil politika akımı ortaya çıkar, soruna ilişkin neler yapılabileceğini de içerisinde barındıran siyaset akımıyla beraber siyasa girişimcisinin de sürece dahil olmasıyla politika penceresi açılır. Kingdon bu süreçleri birbirinden bağımsız olarak ele alır aynı zamanda politika girişimcisi bu akımları bir araya getirip politika penceresini de açan kişidir. İdeal durumda bu akımların hepsinin bir arada olması beklenirken ampirik çalışmalar her zaman her akımın yer almadığını göstermektedir.