Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Salgın ve Dijitalleşme


Creative Commons License

Aydıntan B. (Editor), Özkara Z. U. (Editor), Taş A. (Editor)

Gazi Kitabevi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract


ÖN SÖZ

        Bu kitapta özellikle günümüzde popüler olan ‘‘salgın’’ ve ‘‘dijitalleşme’’ temaları disiplinlerarası bakış açısıyla ele alınmaktadır. Son yıllarda insanlara bulaşan ve insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılan ‘‘Korona Virüsü’’ salgını tüm dünyada ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz bir şekilde etkilemiştir ve etkilemeye de devam etmektedir. Bu salgın geçmişteki birçok salgın (örn.: Veba, İspanyol gribi ve Kolera) ile benzer bir şekilde dünyanın üzerine âdeta bir karabasan gibi çökmüştür. Ancak günümüzdeki ileri teknoloji sayesinde salgının dünya üzerindeki olumsuz etkileri teknolojinin geride olduğu önceki salgınlarla karşılaştırıldığında, çok daha düşüktür. Olumsuz etkilerin görece daha düşük olmasında, özellikle dijitalleşmenin önemli bir payı bulunmaktadır. Dijitalleşme; salgına karşı dünyayı yörüngesinde tutmaya çalışan âdeta bir destek noktası gibi düşünülebilir. Salgın döneminde; dijitalleşmenin nimetlerinden yararlanma ihtiyacı hissedilmiştir. Bu ihtiyacın beraberinde getirdiği güdü sayesinde dijitalleşme tüm dünyada hızlanmış ve yayılmıştır. Ancak dijitalleşmenin aydınlık yüzü ile birlikte karanlık yüzünün de olduğu unutulmamalıdır.

        Bu kitap; teorik ve görgül çalışmaları içeren 14 bölümden oluşmaktadır. Kitap, salgın temasıyla başlamaktadır. Kitabın birinci bölümünde; ‘‘Dr. Salih SERBEST’’in ‘‘Tarihte Yaşanan Büyük Salgınlar ve Etkileri’’ adlı derleme niteliğindeki çalışmasında, ‘‘Yönetim’’ ve ‘‘Tarih’’ alanları bakış açısıyla salgınlar tarihi anlatılmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde; aynı yazar ‘‘Covid-19 ve Sağlıkta Dijitalleşme’’ adlı derleme niteliğindeki çalışmasında, bu sefer spesifik olarak Covid-19 salgınına odaklanmakta ve onu dijitalleşme teması ile birlikte ‘‘Sağlık Yönetimi’’ bakış açısıyla ele almaktadır. Kitabın üçüncü bölümüyle birlikte kitap bölümleri temelde makro-mikro ekseninde sıralanmaktadır. Üçüncü bölümde; ‘‘İktisat’’ alanından bir çalışmaya yer verilmektedir. ‘‘Arş. Gör. Dr. Feyza ERŞİN META’’ tarafından hazırlanan ‘‘Bankacılık Sektöründe Dijitalleşme ve İktisadi Yansımaları’’ adlı bu çalışmada; özellikle dijitalleşme temasına odaklanılmak suretiyle ‘‘bankacılık sektörü’’ üzerinde ikincil veri kullanılarak nicel bir analiz yapılmıştır. Kitabın dördüncü bölümünden itibaren ‘‘Yönetim’’ alanına ait arka arkaya 5 adet çalışma bulunmaktadır. ‘‘Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ŞİMŞEK’’in ‘‘Covid-19 Döneminde Çalışma Hayatında Yeni Normal’’ adlı derleme niteliğindeki çalışmasında; kitabın iki teması arasındaki bağlantılar ‘‘Stratejik Yönetim’’ ve ‘‘Hukuk’’ alanları bakış açısıyla açıklanmaktadır. Kitabın beşinci bölümünde; ‘‘Prof. Dr. Belgin AYDINTAN’’ın ‘‘Dijitalleşme Sürecinde Silo Zihniyetinden Çevik Yönetime’’ adlı teorik çalışmada, ‘‘Yönetim ve Strateji’’ alanı bakış açısıyla dijitalleşme temasına odaklanılmaktadır. Kitabın altıncı bölümünde; ‘‘Dr. Öğr. Üyesi Aynur TAŞ’’ın Türkiye’deki bir bakanlıkta çalışan uzmanlar üzerinden anket yöntemiyle veri elde edip nicel bir araştırma yaptığı ‘‘Elektronik Liderlik, Güven ve Lider Etkililiği’’ adlı görgül çalışmasında, ‘‘Örgütsel Davranış’’ ve ‘‘İnsan Kaynakları Yönetimi’’ alanları bakış açısıyla dijitalleşmenin aydınlık yüzü üzerinde durulmaktadır. Kitabın yedinci bölümünde; ‘‘Öğr. Gör. Dr. Zülfi Umut ÖZKARA’’nın Ankara’daki bir teknoparkta faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge personeli üzerinden anket yöntemiyle veri elde edip nicel bir araştırma yaptığı ‘‘İşe Yabancılaşmanın Sanal Kaytarma Üzerindeki Etkisi: İleri Görev Bilincinin Düzenleyicilik Rolü’’ adlı görgül çalışmasında, ‘‘Örgütsel Davranış’’ ve ‘‘İnsan Kaynakları Yönetimi’’ alanları bakış açısıyla bu kez de dijitalleşmenin karanlık yüzü üzerinde durulmaktadır. Kitabın sekizinci bölümünde; ‘‘Dr. Öğr. Üyesi Aylin AKYOL’’un ‘‘Dijital Girişimcilik: Teorik Çerçeve’’ adlı derleme niteliğindeki çalışmasına yer verilmektedir. Çünkü bu çalışmada; iki tema arasındaki bağlantı ‘‘Yönetim ve Strateji’’ ile ‘‘Pazarlama’’ alanları bakış açısıyla kurulmuştur. İlgili çalışma; bu kitap kapsamında; ‘‘Yönetim’’ alanındaki çalışmalardan ‘‘Pazarlama’’ alanındaki çalışmalara geçişte bir köprü olarak tasarlanmıştır. Kitabın dokuzuncu bölümünden itibaren ‘‘Pazarlama’’ alanına ait 5 adet çalışma bulunmaktadır. Önce 3 adet teorik sonra 2 adet görgül çalışmaya yer verilmektedir. Kitabın dokuzuncu bölümünde; ‘‘Dr. Neslihan KÜNYE POLAT’’ın ‘‘Covid-19 Pandemisi ve Pazarlamadaki Dijital Dönüşüm’’ adlı görsel destekli teorik çalışmasında, temalar arasındaki bağlantı ‘‘Pazarlama’’ alanı bakış açısıyla kurulmaktadır. Kitabın onuncu bölümünde; ‘‘Dr. Güliz AKSOY’’un ‘‘Değişen Tüketici Davranışı: Dijitalleşme & Covid-19 Etkisi’’ adlı derleme niteliğindeki çalışmasında, temalar arasındaki bağlantı bir önceki bölümde olduğu gibi ‘‘Pazarlama’’ alanı bakış açısıyla kurulmaktadır. Kitabın on birinci bölümünde; ‘‘Arş. Gör. Ayşe İpek AYTAÇ’’ın ‘‘Deneyimsel Pazarlama ve Müzeciliğin Kesişimi: Deneyimin Dijitalleşmesi ve Pandemi Döneminde Sanal Müze Deneyimleri’’ adlı derleme niteliğindeki çalışmasında, temalar arasındaki bağlantı ‘‘Pazarlama’’ alanı bakış açısıyla sanal müze gibi spesifik bir konu üzerinden kurulmaktadır. Kitabın on ikinci bölümünde; ‘‘Öğr. Gör. Dr. Hatice BAHÇE’’, ‘‘Pazarlama’’ alanı bakış açısıyla özellikle dijitalleşme temasına odaklandığı ‘‘Dijital Çağda Influencer Pazarlama’’ adlı görsel destekli görgül çalışmasında, Türkiye’deki aktif Instagram kullanıcıları üzerinden çevrim içi anket yöntemiyle veri elde ederek nicel bir araştırma yapmıştır. Kitabın on üçüncü bölümünde; ‘‘Dr. Öğr. Üyesi Sena ALTIN’’ temalar arasındaki bağlantıyı ‘‘Pazarlama’’ alanı bakış açısıyla kurduğu ‘‘Dijitalleşen Dünyada Kuşakların E-Hizmet Kalite Algısı, E-Memnuniyeti ve E-Sadakati Arasındaki İlişkiler’’ adlı görgül çalışmasında, Kayseri ilindeki tüketiciler üzerinden bir önceki bölümde olduğu gibi çevrim içi anket yöntemiyle veri elde edip nicel bir araştırma yapmıştır. Kitap, ‘‘Finans’’ alanından bir çalışma ile tamamlanmaktadır. Kitabın on dördüncü bölümünde; ‘‘Dr. Öğr. Üyesi Işıl GÜRBÜZER YILDIRIM’’ tarafından hazırlanan ‘‘Sigortacılık Sektöründe Dijitalleşme: Covid-19 Pandemisinin Etkileri’’ adlı çalışmada, iki temaya da odaklanılmak suretiyle ‘‘sigortacılık sektörü’’ üzerinde ikincil veri kullanılarak nicel bir analiz yapılmıştır.

        Bu kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen, gönülden çalışan, ortak çalışma zevkini ve heyecanını paylaşan tüm yazarlara şükranlarımızı sunuyoruz. ‘‘Tarih’’, ‘‘Sağlık Yönetimi’’, ‘‘İktisat’’, ‘‘Hukuk’’, ‘‘Yönetim ve Strateji’’, ‘‘Pazarlama’’, ‘‘Finans’’, ‘‘Bankacılık’’ ve ‘‘Sigortacılık’’ alanlarının bakış açılarıyla salgın ve dijitalleşme gibi iki ilgi çekici temayı bir araya getiren bu kitabın okurlara faydalı olması dileğiyle…

Editörler

Prof. Dr. Belgin AYDINTAN                 Ankara, 2022

Öğr. Gör. Dr. Zülfi Umut ÖZKARA      Ankara, 2022    

Dr. Öğr. Üyesi Aynur TAŞ                   Hakkari, 2022