Was The COVID-19 Pandemic an Equalizing Experience? Disadvantaged/Vulnerable Groups, Stigmatization, and Inequalities Throughout The Pandemic


Creative Commons License

Gün S., Uludağ H.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.57, no.4, pp.3078-3096, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Based on the argument that the health-related, economic, political, social, cultural, and psychological effects of COVID-19 have not created equal experiences for all social groups, this study examines in which groups pandemic has brought stigmatization and inequalities and the intersecting dimensions of this stigmatization and inequalities with different parameters in line with the current literature and data. In light of the results obtained in the study, the ambiguity in the pandemic process, concerns, unpredictability, justifications and explanations, and the identification of ‘initiators, spreaders, and those blameworthy’ has caused stigmatization process and resulted in discriminatory and exclusionary discourse and actions. In specific disadvantaged groups, such as certain ethnic and racial groups, the elderly, immigrants, the poor, those employed in particular sectors, the unemployed, those suffering from chronic illnesses, women, and those unable to access and use digital technologies, the dynamics of the pandemic and its restrictions-based practices have worked against them. Additionally, it has broadened and heightened intra-country, inter-country, and regional inequalities owing to the virus’s impact and issues with employment, education, health care, and social protection. Notwithstanding all of its negative effects, the pandemic era has enhanced collective humanitarian efforts, including helping each other, cooperating, and social support actions from individuals to international organizations. It has also shown the potential power of social solidarity in the battle against multidimensional problems and inequalities.

Keywords: COVID-19 Pandemic, Stigmatization, Inequalities, Disadvantaged/Vulnerable Groups, Social Solidarity

COVID-19 salgınının sağlıkla ilintili, ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve psikolojik etkilerinin tüm toplumsal gruplar için eşit deneyimler yaratmadığı argümanından hareket eden bu çalışma, mevcut literatür ve güncel veriler doğrultusunda salgın sürecinin hangi gruplarda damgalanma ve eşitsizlikleri beraberinde getirdiğini ve bu damgalanma ve eşitsizliklerin farklı parametrelerle kesişen boyutlarını irdelemektedir. Çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlara göre, salgın sürecindeki belirsizlik, kaygılar, öngörülemezlik, neden bulma ve açıklama saikleriyle ‘başlatıcıların, bulaştırıcıların, sorumluların’ işaret edilmesi damgalama sürecini ortaya çıkarmış; ayrımcı ve dışlayıcı söylem ve eylemlere yol açmıştır. Salgın dinamikleri ve kısıtlamalara dayanan salgın uygulamaları bazı etnik ve ırksal gruplar, yaşlılar, göçmenler, yoksullar, belirli sektörlerde çalışanlar, işsizler, kronik hastalığa sahip olanlar, kadınlar, dijital teknolojilere erişim ve kullanım becerisinden yoksun olanlar gibi özellikle dezavantajlılığa daha açık gruplar aleyhine hem virüsten etkilenme bakımından hem de istihdam, eğitim, sağlık, sosyal koruma alanlarında karşılaşılan sorunlarla ülke içi, ülkeler arası ve bölgesel eşitsizlikleri genişletmiş ve arttırmıştır. Diğer yandan tüm olumsuz sonuçlarına rağmen salgın dönemi, bireylerden küresel organizasyonlara kadar yardımlaşma, işbirliği ve sosyal destek faaliyetlerini içeren kolektif insani çabaları çoğaltmış; çok boyutlu sorunlar ve eşitsizliklerle mücadelede toplumsal dayanışmanın potansiyel gücünü göstermiştir.

Anahtar kelimeler: COVID-19 Salgını, Damgalanma, Eşitsizlikler, Dezavantajlı/Savunmasız Gruplar, Toplumsal Dayanışma