Küreselleşme ve İletişimin Milli Kültürlere Etkileri / Effects of Globalization and Communication on National Cultures


Creative Commons License

Ölçekçi H.

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.2020, no.26, pp.79-97, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2020 Issue: 26
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.79-97
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

The rapid change in information technologies and communication tools increases the impact on society's lives worldwide. Through the Internet and social media applications, different cultural forms are able to travel the world at greater speed, freedom and scale than ever before. In this way, globalization, which is generally considered an economic phenomenon, becomes an indispensable part of daily life for people.

Social and cultural life, which is one of the most important areas of influence of globalization, is under the control of international economic circles which monopolize communication technologies and information. Globalization aims to create a world without borders, a uniform culture and consumption society instead of national identities of nation-states based on unity of history, culture and idealism.

Cultural interaction, which is an inevitable process of the communication age, will always be on the agenda with its positive or negative effects. It is an option to turn this interaction into a social transformation opportunity, or to become part of another culture as a consumer society in the cultural sense. While cultural interaction enriches societies when directed correctly, it functions as a destructive force in unconscious use.

Key Words: Intercultural Interaction, Popular Culture, Global Culture,  Cultural Imperialism, Modernization, Communication Technologies.

Bilgi teknolojileri ve iletişim araçlarındaki hızlı değişim, toplumların hayatları üzerindeki etkisini dünya çapında artırmaktadır. İnternet ve sosyal medya uygulamaları sayesinde farklı kültürel formlar tarihte hiç olmadığı ölçüde, hızda ve serbestlikte dünyayı dolaşmaktadır. Genellikle ekonomik bir olgu olarak kabul edilen küreselleşmenin insanlar için gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçasına dönüşmesi bu sayede gerçekleşmektedir.

Küreselleşme olgusunun önemli etki alanlarının başında gelen sosyal ve kültürel hayat, iletişim teknolojilerini ve bilgiyi tekelleştiren uluslararası ekonomi çevrelerinin kontrolü altındadır. Küreselleşme ulus devletlerin tarih, kültür ve ülkü birliğine dayalı millî kimlikleri yerine; sınırları olmayan bir dünya, tek tip bir kültür ve tüketim topluluğu yaratmayı amaçlamaktadır.

İletişim çağının kaçınılmaz bir süreci olan kültürel etkileşim olumlu ya da olumsuz etkileriyle daima gündemde olacaktır. Bu etkileşimi toplumsal bir dönüşüm fırsatına çevirmek ya da kültürel manada tüketim toplumu olarak bir başka kültürün parçası haline gelmek seçenekler arasındadır. Kültürel etkileşim doğru yönlendirildiğinde toplumları zenginleştirirken, bilinçsiz kullanımda yok edici bir güç olarak işlev görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası Etkileşim, Popüler Kültür, Küresel Kültür, Kültürel Emperyalizm, Modernleşme, İletişim Teknolojileri.