COMPARISON OF CRISIS MANAGEMENT APPROACHES OF ACCOMMODATION FACILITY MANAGERS: KIRIKKALE EXAMPLE


Solunoğlu S., Yavuz E., Solunoğlu A.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.42, pp.1-15, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Crises have important effects on all institutions. In this research, the similarities and differences were examined by considering the crisis management approaches of public social facilities and private sector accommodation facility managers. The research universe is composed of accommodation facilities in Kırıkkale province and sampling fit for the purpose has been chosen. The work was carried out with a total of twelve accommodation facility managers, nine from the private sector and three from the public sector. In order to obtain empirical data related to the research, a semi-structured interview technique, which is one of the qualitative research methods, and the survey technique, which is one of the quantitative research methods, were used. Findings have been reached with content analysis and multiple compliance analysis methods. In accordance with the obtained results, it is seen that both public and private sector accommodation facilities, which have different qualifications in terms of educational status, executive position, number of personnel, year of operation and number of beds, face crisis and adopt different management approaches regarding this process. It has been confirmed that the managers working in public institutions try to keep the service quality at a standard level even in times of crisis, while the managers of the private sector accommodation facilities make efforts to keep the general turnover at a fixed point.
Krizler tüm kurumlar üzerinde önemli etkiler oluşturmaktadır. Bu araştırmada kamu sosyal tesisleri ve özel sektör konaklamatesisi yöneticilerinin kriz yönetimi yaklaşımları ele alınarak, bu kurum yöneticilerinin kriz yönetimi yaklaşımları arasındakibenzerlik ve farklılıklar incelenmiştir. Araştırma evreni Kırıkkale ilinde bulunan konaklama tesisleri olarak belirlenmiş ve amacauygun örnekleme seçilmiştir. Özel sektörden dokuz yönetici, kamu sektöründen üç yönetici olmak üzere toplam on ikikonaklama tesisi yöneticisi ile çalışma yürütülmüştür. Araştırmaya ilişkin ampirik verilerin elde edilmesinde nitel araştırmayöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ve nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. İçerikanalizi ve çoklu uyum analizi yöntemleri ile bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda eğitim durumu, yöneticipozisyonu, personel sayısı, işletme faaliyet yılı ve yatak sayısı anlamında farklı niteliklere sahip gerek kamu gerek özel sektörkonaklama tesislerinin krizlerle yüzleştiği ve bu sürece ilişkin farklı yönetim yaklaşımları benimsediği görülmektedir. Özelliklekamu kurumlarında görev yapan yöneticilerin kriz dönemlerinde dahi hizmet kalitesini standart bir seviyede tutmaya çalıştığı,özel sektör konaklama tesisi yöneticilerinin ise genel cironun sabit bir noktada tutulması anlamında çaba gösterdiği tespitedilmiştir.