Subject Problem in Values Education from the Perspective of Islamic Education


Creative Commons License

KOCA B. U.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.3, pp.921-930, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

While determined the curriculum in values education; objectives, content, method and practices are structured as a product ofsecular paradigm. In programs the questions such as the rationale of values education, which subject is determined by taking into consideration, are determined in line with the modern and postmodern paradigm. However, it seems inevitable that different perspectives should be considered beyond the limits drawn by secular paradigm to evaluate the problem in a healthy way. However, it seems inevitable different perspectives should be considered beyond the limits of modernity to evaluate the problem in a healthy way. In this study, “the subject of values” has been dealt with by searching related literature. A cross-section of the problem of teaching human values has been dealt with from a critical point of view with the interpretive method, and then solutions have been presented through revelation-centred thinking. In this context, individual and community based subject approaches in values education are examined and then the subject of “subject” and its effects on values education are discussed within the framework of Islamic foundations. The study is expected to make a different contribution on a principle basis to the values education literature in general.
Değerler eğitiminde öğretim programları belirlenirken; amaçlar, içerik, yöntem ve uygulamalargenellikle seküler paradigmanın bir ürünü olarak yapılandırılmaktadır. Programlarda değerlereğitiminin gerekçesi, hangi özne dikkate alınarak belirleneceği türünden sorular modern vepostmodern paradigma doğrultusunda belirlenmektedir. Oysa sorunun sağlıklı bir şekildedeğerlendirilmesi için seküler paradigmanın çizdiği sınırların ötesinde farklı perspektiflerin işekoşulması gerektiği kaçınılmaz görünmektedir. Bu çalışmada değerler eğitiminde temel belirleyiciunsurlardan biri olan “değerlerin öznesi” konusu ilgili literatür taranarak araştırmaya tabitutulmuştur. İnsani değerlerin öğretimi sorununun bir kesiti, yorumsamacı yöntemle eleştirel birbakış açısıyla ele alınmış, ardından vahiy merkezli düşünce penceresinden çözüm önerilerisunulmuştur. Bu bağlamda değerler eğitiminde birey ve toplum temelli özne yaklaşımları irdelenmişardından İslami temeller çerçevesinde “özne” konusu ve değerler eğitimine etkileri ele alınmıştır.Araştırmanın değerler eğitimi literatürüne ilkesel bazda farklı bir katkı sunması öngörülmektedir.