Relationship Between Nepotism And Organizational Silence: A Survey İn Accommodation Facilities Operate Recreational


Erkekli S., Yavuz E.

JOURNAL OF THE HUMAN AND SOCIAL SCIENCE RESEARCHES, vol.9, no.5, pp.3313-3337, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 5
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: JOURNAL OF THE HUMAN AND SOCIAL SCIENCE RESEARCHES
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3313-3337
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to describe personnel’s thoughts towards nepotism concept,to explain relationship between nepotism and organizational silence. In this context, the thoughts of individuals against nepotism and organizational silence behavior were determined. Accordingly, the study was carried out with the aim of examining the relationship between nepotism and organizational silence behavior of private sector in recreational activities in 4 and 5 star accommodation business employees in Ankara.To collect data for the study questionnaire method was used. Prepared questionnaire form consisted of three sections. Prepared questionnaire form consisted of three sections. Questionnaire’s first section includes personnel data form, second section comprises of nepotism scale, third section in volves organizational silence scale.According to findings gathered there is linear relationship between nepotism and organizational silence. Furthermore, although nepotism has a relationship with acquiescent silence, and defensive silence which are sub-dimensions of organizational silence, it was not seen any relationship with prosocial silence.As a result of the analyzes, it is seen that the variables of age, education and workplace have an effect; gender and working time seem to have no effect. This study to determine the relationship between nepotism and organizational silence behavior is thought to contribute to raising awareness of favoritism practices. Accordingly, the work is important to guide businesses operating in the sector regarding nepotism and organizational silence behavior. When the research was examined it was seen that there was a relationship between the nepotic behaviors applied within the organization and the silence behavior of the people who were working. The behavior of nepotism against the employees of the organization causes the views of the employees who are organization not to be expressed comfortably. Employees do not express their opinions clearly in these behaviors directed at them and prefer to remain silent in order not to jeopardize their positions.
Çalışmanın amacı iş görenlerin nepotizm kavramı ile ilgili düşüncelerini vebu kavramın örgütsel sessizlik ile ilişkisini açıklamaktır. Bu çerçevedeöncelikle bireylerin nepotizm ve örgütsel sessizlik davranışına karşıdüşünceleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırma Ankara ilinde bulunanrekreasyonel faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerindeçalışan bireylerin, nepotizm ile örgütsel sessizlik davranışı arasındakiilişkinin özel sektör boyutunda incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir.Araştırma için veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır.Düzenlenen anket formu üç bölümden meydana gelmektedir. Anketformunun ilk bölümünde kişisel bilgi formu, ikinci bölümünde nepotizmölçeği, üçüncü bölümünde ise örgütsel sessizlik ölçeği kullanılmıştır. Eldeedilen bulgulara göre nepotizm ve örgütsel sessizlik arasında tek yönlüanlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca nepotizm algısının örgütsel sessizlikalt boyutlarından kabullenilmiş sessizlik, savunmacı sessizlik alt boyutlarıile bir ilişkisi bulunmasına rağmen, örgüt yararına sessizlik alt boyutu ileilişkisi görülmemektedir. Yapılan analizler sonucunda yaş, eğitim ve işyerindeki konum değişkenlerinin bir etkisi olduğu görülürken; cinsiyet veçalışma sürelerinin herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir.Nepotizm ile örgütsel sessizlik davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemek üzereyapılan bu çalışmanın kayırmacı uygulamalar konusunda bireylerinbilinçlenmesinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultudaçalışma, sektörde faaliyet gösteren işletmelere nepotizm ve örgütsel sessizlikdavranışı ile ilgili yol gösterici olması yönünden önem taşımaktadır.Araştırmalar incelendiğinde örgüt içerisinde uygulanan nepotik davranışlarile iş görenlerin sessizlik davranışı göstermeleri arasında bir ilişki olduğugörülmüştür. Örgüt çalışanlarına karşı yapılan nepotizm davranışı, çalışangörüşlerinin rahat bir şekilde ifade edilmemesine neden olmaktadır.Çalışanlar kendilerine yöneltilen bu davranışlar karşısında fikirlerini açıkçaifade etmemekte ve mevkilerini tehlikeye atmamak adına sessiz kalmayıtercih etmektedir