General Information

Institutional Information: Faculty Of Fine Arts, Department Of Protection And Restoration Of Cultural Property, Department Of Protection And Repair Of Cultural Property
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Natural Sciences, Engineering and Technology

Metrics

Publication

208

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

2

Project

26

Thesis Advisory

16

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Ali Akın AKYOL (Türkiye)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

 

Lisans (Kimya, 1997), yüksek lisans (Arkeometri, 2000 - 2000 - Phosphorous Analysis of Neolithic Çatalhöyük Sediments) ve doktora (Arkeometri, 2009 - Material Characterization of Ancient Mural Paintings and Related Base Materials: A Case Study of Roman Zeugma Archaeological Area) eğitimini ODTÜ’de tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi (2000-2013), Gazi Üniversitesi (2013-2018) ve 2018 yılından itibaren de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak hizmet vermekte, Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB) çalışmalarını yürütmektedir.

Akademik çalışmaları arkeolojik malzeme (kil/toprak, taş/kayaç, seramik, harç/sıva/duvar resmi, cam ve pigment/boya) analizleri ve karakterizasyonu üzerinedir. 1995 yılından itibaren ulusal (33 kazı ve 5 yüzey araştırması) ve uluslararası (Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Irak, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Mısır, Pakistan, Romanya, Sırbistan, Sudan, Suriye ve Türkmenistan) restorasyon ve konservasyon projelerinde araştırmacı/arkeometrist ya da proje ekip üyesi olarak görev almıştır. 1300’ün üzerinde ulusal/uluslararası tarihi anıt ve alanlara ait Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi’nde malzeme analizi çalışmalarında bulunmuştur. Ayrıca “müze eğitimi” alanında da uzmanlaşmış, çeşitli müze ve kurum/kuruluşlarla projeler yürütmüştür.

Avrupa Yer Bilimleri Birliği (EGU, 2011-2012), Uluslararası Mozaik Konservasyonu Komitesi (ICCM), Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM, 2012-), Çağdaş Drama Derneği (ÇDD, 1999-), Müzeciler Derneği (2007-), Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER, 2011-), Türkiye Kimya Derneği (2014-), Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM, 2009-) üyesidir.

2010 yılında Türk Mimarlar Odası XII. Ulusal Mimarlık Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi Restorasyonu), 2012 yılında Avrupa Birliği Europa Nostra Yılın Kültür Mirası Koruma Ödülü'ne (Milet İlyas Bey Külliyesi Restorasyonu – KABA Mimarlık Ltd. Şti.), 2021 yılında da AR-MIPIM (Le marché international des professionnels de l’immobilier) Future Projects Awards 2021 Ödülü’ne (Mersin Eski İngiliz Yağ Fabrikası Koruma Projesi - Onur Yüncü Mimarlık Ltd. Şti. & ANB Mimarlık Ltd. Şti. ve Stüdyo Nüve Ltd. Şti.) proje grubu üyeleriyle beraber layık görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ali Akın AKYOL (Turkiye)

Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Fine Arts,

Department of Conservation and Restoration of Cultural Properties

 

He received his B.A. (Chemistry, 1997), M.Sc. (Archaeometry, 2000 - Phosphorous Analysis of Neolithic Çatalhöyük Sediments) and Ph.D. (Archaeometry, 2009 - Material Characterization of Ancient Mural Paintings and Related Base Materials: A Case Study of Roman Zeugma Archaeological Area) degrees from Middle East Technical University.

He became an instructor in the field of chemistry of restoration & conservation at Ankara University (2000-2013), Gazi University (2013-2018) and Ankara Haci Bayram Veli University (since 2018), where he directed the Historical Materials Research and Conservation Laboratory (MAKLAB). His academic studies are on archaeological material (clay/soil, stone/rock, ceramic, mortar/plaster/wall painting, glass, pigment/dye, etc.) analyses and their characterizations. He has worked as a researcher/archaeometrist or project group member of national (33 archaeological excavations and 5 field survey activities) and international (Afghanistan, Albania, Algeria, Azerbaijan, Egypt, Germany, Hungary, Iraq, Kazakhistan, Kosovo, Pakistan, Romania, Serbia, Sudan, Syria and Turkmenistan) restoration and conservation projects since 1995. He has been involved in material analysis studies in the Survey Restitution and Restoration Project of over 1300 national/international historical monuments and areas. He also specialized in "museum education" and carried out projects with various museums and institutions/organizations. He is also specialized in the field of museum education.

He is the member of European Geosciences Union (EGU, 2011-2012), The International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), International Council of Museum (ICOM, since 2012), Contemporary Drama Society (ÇDD, since 1999), Museum Association (since 2007), Museum Curators Association and Art Educators Society (SEDER, since 2011), Turkish Chemistry Society (since 2014), Ankara University Earth Science Application and Research Center (YEBIM, since 2009).

He was also honoured to national (2010 - National Architecture Chamber Award; Restoration & Conservation of Hasankeyf Zeynel Bey Tomb Projects – KABA Architecture Ltd.) and International (2012 - Europa Nostra Conservation Award; Milet Ilyas Bey Complex Conservation Projects – KABA Architecture Ltd. and 2021 - AR-MIPIM / Project Group Le Marché International des Professionnels de L'immobilier - Future Projects Awards; Mersin Old English Oil Factory Conservation Project - Onur Yüncü Architecture Ltd. & ANB Architecture Ltd. and Studio Nüve Ltd.) awards on restoration for cultural heritage as a group member.