Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Klasik Türk Şiirinde Saçı Geleneği

MILLI FOLKLOR: INTERNATIONAL AND QUARTERLY JOURNAL OF FOLKLORE, no.81, pp.89-99, 2009 (AHCI) identifier

Hurufî Bektaşî Edebiyatına Dair Bir Şiir Mecmuası

TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, no.45, pp.25-35, 2008 (AHCI)

Haydar Cemil Baba Haydarî nin Şiirlerinde Muhteva

TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.48, pp.91-125, 2008 (AHCI)

Articles Published in Other Journals

BİR MECMÛ’ADA BULUNAN GELİBOLULU ÂLÎ VE SÜBHATÜ’L-İRFÂN KASİDESİYLE İLGİLİ BAZI ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMELER

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.27, pp.43-55, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

SIDKÎ BABA’NIN VELÂYETNÂME MÜELLİFİ ALİNİHÂNÎ’YE DAİR HATIRALARI

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI - ARASTIRMA DERGISI, no.90, pp.11-24, 2019 (Scopus) Sustainable Development identifier

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN MÜNBİT BİR ŞEHRİ OLANDİYARBAKIR’DAKİ EDEBÎ ÇEVRELER VE HAMİLİK

SELCUK UNIVERSITESI TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY, no.43, pp.135-144, 2018 (ESCI)

Koniçe Dergâhı Postnişîni Amasyalı Türâbî Baba ve Şiirleri

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI - ARASTIRMA DERGISI, no.84, pp.229-261, 2017 (Scopus)

Yozgatlı Nihânî’nin Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi’ndeki Eskicil Unsurlar

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI - ARASTIRMA DERGISI, vol.80, no.80, pp.99-120, 2016 (Scopus) identifier

Zâtî nin Kasideciliği

TÜRK KÜLTÜRÜ, vol.35, no.405, pp.42-49, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Klasik Türk Şiirinde Orta Asya Şehirleri

19. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 27-29 Eylül 2021, Baku, Azerbaijan, 27 September 2021, pp.544-564

Eserlerinin İstinsah Yerlerine Göre Ali Şîr Nevâyî'nin Etki Alanı

АЛИШЕР НАВОИЙ ДУНЁ ШАРҚШУНОСЛАРИ НИГОҲИДА, Uzbekistan, 5 - 06 February 2021, pp.334-541

ZÂTÎ’NİN ŞİİRLERİNDE BİR ÜSLUP ÖZELLİĞİ OLARAK CİNAS SANATI

2. Uluslararası TürkDünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.3, pp.431-464

HAYDAR CEMİL BABA’NIN ARNAVUTLUK’TA YAZDIĞI ŞİİRLERİ

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.2, pp.151-163

Bir Nasihat Şairi Olarak Balıkesirli Zâtî

III. Uluslararası Sosyal BilimlerAraştırmaları Kongresi, Üsküp, Macedonia, 5 - 08 September 2018, pp.356-375

Türk Kültürünün Münbit Bir Şehri Olan Diyarbakır’daki Edebî Çevreler

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, pp.142

Kadın Şairlerin Diliyle Kerbelâ

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, Amasya, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.655-667

Zâtî nin Şebistânî Şiirleri

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016, vol.3, pp.503-512

YOZGATLI NİHÂNÎ NİN MANZUM HACI BEKTAŞ I VELÎ VELÂYETNÂMESİ

I. ULUSLARARASIBOZOK SEMPOZYUMU (I. International Bozok Symposium), Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.4

Değer Öğretiminde Klâsik Türk Edebiyatı Metinleri ve 18 Yüzyıl Şâirlerinden Diyarbakırlı Lebîbin Pend nâmesi

Mardin Artuklu Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)-Uluslar Arası-16-18 Ekim 2009, Mardin, 16 - 18 October 2009

Nazire Mecmualarına Göre Necâtî Beğin Klâsik Türk Şiirindeki Konumu

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Ölümünün 500. Yılında Necâtî Beğ Anısına, 15 - 17 April 2009

Ahi Şecerenâmelerine Göre Ahilik Âdâb ve Uygulamaları

Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15 - 17 October 2008

Books & Book Chapters

17. Yüzyıla Ait Bilinmeyen Bir On İki Hayvanlı Türk Takvimi

in: Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik, M. Fatih Köksal, Emre Berkan Yeni, Editor, İstanbul Kültür Ünivensitesi, İstanbul, pp.209-216, 2022

Türk Edebiyatında Elifnâme ve Hüsnî'nin Elifnâme'si

in: Doğan Kaya Armağanı, Serhat Sabri Yılmaz, Hakan Çelikten, Esra Kaan Çelikten, Editor, Vilayet Kitabevi, Sivas, pp.867-881, 2021

Dîvân Bahçesinin Erken Solan Çiçeği: Vâsık-zâde Erşed ve Dîvân’ı

in: Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan, Giyasi Babaarslan, Serpil Mutlu Kırlı, Oğuzhan Kırlı, Meltem Yılmaz, Editor, DBY, İstanbul, pp.835-850, 2021

Bosnalı Âsım Dîvânı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2018

Klâsik Edebiyatımızda Mizahi Bir Yergi Tipi: Pinti Hamîd

in: Ahmet Mermer Armağanı, Koç Keskin Neslihan Eflatun, Muvaffak, Editor, Akçağ, Ankara, pp.617-639, 2018

Diyarbakırlı Lebîb Dîvânı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2017

Zâtî Dîvânı (Gazeller Dışındaki Şiirler)

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2017

DEĞER EĞİTİMİ AÇISINDAN AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARI

in: Postmodern Çağda AHÎLİK, Hüsniye Örs, Editor, Nobel, Ankara, pp.111-127, 2016

Solakzade Hemdemî’nin Fihrist-i Şâhânı’na İki Zeyl

in: Diriözler Armağanı, M. Fatih Köksal, Ahmet Naci Baykoca, Editor, Bizim Büro, Ankara, pp.317-328, 2003

Episodes in the Encyclopedia

TARÎKÜ'L-İHTİSÂR

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

TÂRÎH-İ GİRİD

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

TEZYÎL-İ FİHRİST-İ ŞÂHÂN

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

TEZKİRE-İ ŞU'ARÂ-YI CEZÎRE-İ GİRİD

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

MESNEVÎ-İ ŞERÎF ŞERHİ (NÛRÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

PÎRÎ, Mehmed

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2020

NİYÂZ/NİYÂZÎ, Seyyid Ahmed

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2020

NÛRÎ, Osman, Hanyevî

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2020

NÛRÎ, Derviş Ahmed

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2020

Zâtî

Ahmed Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2013