Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İpek Yolu’nun İki Durağı Arasındaki Şiir Bağı: Heratlı Ali Şîr Nevâyî’nin Diyarbakırlı Divan Şairlerine Etkisi

Uluslararası Geçmişten Geleceğe İpekyolu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 October 2022, vol.1, pp.433-441

Klasik Türk Şiirinde Orta Asya Şehirleri

19. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 27-29 Eylül 2021, Baku, Azerbaijan, 27 September 2021, pp.544-564

Eserlerinin İstinsah Yerlerine Göre Ali Şîr Nevâyî'nin Etki Alanı

АЛИШЕР НАВОИЙ ДУНЁ ШАРҚШУНОСЛАРИ НИГОҲИДА, Uzbekistan, 5 - 06 February 2021, pp.334-541

ZÂTÎ’NİN ŞİİRLERİNDE BİR ÜSLUP ÖZELLİĞİ OLARAK CİNAS SANATI

2. Uluslararası TürkDünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.3, pp.431-464

HAYDAR CEMİL BABA’NIN ARNAVUTLUK’TA YAZDIĞI ŞİİRLERİ

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.2, pp.151-163

Bir Nasihat Şairi Olarak Balıkesirli Zâtî

III. Uluslararası Sosyal BilimlerAraştırmaları Kongresi, Üsküp, Macedonia, 5 - 08 September 2018, pp.356-375

Türk Kültürünün Münbit Bir Şehri Olan Diyarbakır’daki Edebî Çevreler

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, pp.142

Kadın Şairlerin Diliyle Kerbelâ

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, Amasya, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.655-667

YOZGATLI NİHÂNÎ NİN MANZUM HACI BEKTAŞ I VELÎ VELÂYETNÂMESİ

I. ULUSLARARASIBOZOK SEMPOZYUMU (I. International Bozok Symposium), Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.4

Zâtî nin Şebistânî Şiirleri

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016, vol.3, pp.503-512

Değer Öğretiminde Klâsik Türk Edebiyatı Metinleri ve 18 Yüzyıl Şâirlerinden Diyarbakırlı Lebîbin Pend nâmesi

Mardin Artuklu Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)-Uluslar Arası-16-18 Ekim 2009, Mardin, 16 - 18 October 2009

Nazire Mecmualarına Göre Necâtî Beğin Klâsik Türk Şiirindeki Konumu

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Ölümünün 500. Yılında Necâtî Beğ Anısına, 15 - 17 April 2009

Ahi Şecerenâmelerine Göre Ahilik Âdâb ve Uygulamaları

Kırşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15 - 17 October 2008

Books & Book Chapters

17. Yüzyıla Ait Bilinmeyen Bir On İki Hayvanlı Türk Takvimi

in: KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA YERLİLİK, Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL, Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan YENİ, Editor, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, pp.209-216, 2022

17. Yüzyıla Ait Bilinmeyen Bir On İki Hayvanlı Türk Takvimi

in: Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik, M. Fatih Köksal, Emre Berkan Yeni, Editor, İstanbul Kültür Ünivensitesi, İstanbul, pp.209-216, 2022

Vâsık-zâde Erşed'in İki Şehrengizi

in: Prof. Dr. Nazım H. Polat'a Armağan, Tayfun Haykır, Dinçer Apaydın, Merve Akbaş, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.699-709, 2022

Ahi Şecerenâmelerinde Kutsanan Bir Meslek Olarak Debbağlık ve Bunun Sebeplerine Dair Düşünceler

in: Ahilik ve Ahi Evran Kitabı, Mehmet Fatih Köksal, Erşahin Ahmet Ayhun, Esma Türkmen, Saniye Aybüke Vardar, Editor, Türk Ocakları, Eskişehir, pp.287-295, 2022

Dîvân Bahçesinin Erken Solan Çiçeği: Vâsık-zâde Erşed ve Dîvân’ı

in: Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan, Giyasi Babaarslan, Serpil Mutlu Kırlı, Oğuzhan Kırlı, Meltem Yılmaz, Editor, DBY, İstanbul, pp.835-850, 2021

Türk Edebiyatında Elifnâme ve Hüsnî'nin Elifnâme'si

in: Doğan Kaya Armağanı, Serhat Sabri Yılmaz, Hakan Çelikten, Esra Kaan Çelikten, Editor, Vilayet Kitabevi, Sivas, pp.867-881, 2021

Bosnalı Âsım Dîvânı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2018

Klâsik Edebiyatımızda Mizahi Bir Yergi Tipi: Pinti Hamîd

in: Ahmet Mermer Armağanı, Koç Keskin Neslihan Eflatun, Muvaffak, Editor, Akçağ, Ankara, pp.617-639, 2018

Diyarbakırlı Lebîb Dîvânı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2017

Zâtî Dîvânı (Gazeller Dışındaki Şiirler)

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2017

DEĞER EĞİTİMİ AÇISINDAN AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARI

in: Postmodern Çağda AHÎLİK, Hüsniye Örs, Editor, Nobel, Ankara, pp.111-127, 2016

Solakzade Hemdemî’nin Fihrist-i Şâhânı’na İki Zeyl

in: Diriözler Armağanı, M. Fatih Köksal, Ahmet Naci Baykoca, Editor, Bizim Büro, Ankara, pp.317-328, 2003

Episodes in the Encyclopedia

TEZKİRE-İ ŞU'ARÂ-YI CEZÎRE-İ GİRİD

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

TEZYÎL-İ FİHRİST-İ ŞÂHÂN

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

TARÎKÜ'L-İHTİSÂR

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

TÂRÎH-İ GİRİD

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

DÎVÂN (LEBÎB)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

EDİRNE ŞEHR-ENGÎZİ (ZÂTÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

DÎVÂN (ZÂTÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

NİYÂZ/NİYÂZÎ, Hasan Dede

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

MESNEVÎ-İ ŞERÎF ŞERHİ (NÛRÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

NÛRÎ, Osman, Hanyevî

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2020

NİYÂZ/NİYÂZÎ, Seyyid Ahmed

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2020

NÛRÎ, Derviş Ahmed

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2020

PÎRÎ, Mehmed

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2020

Zâtî

Ahmed Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2013

Metrics

Publication

59

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

15
UN Sustainable Development Goals