Araçsal Liderliğin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü: Yiyecek-İçecek Çalışanları Üzerine Bir Araştırma (The Mediation Role of Organizational Trust in the Effect of Instrumental Leadership on Job Satisfaction and Turnover Intention: A Research about Food-Beverage Employees)


SÖKMEN A., YAZICIOĞLU İ., BENK O.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.3, pp.1836-1857, 2021 (Peer-Reviewed Journal)